HMS & selskapsledelse

HSE

Kjernevirksomheten vår er å produsere, utvikle og lete etter hydrokarboner på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet har via vår HMS-politikk et krav om at alle operasjoner gjennomføres uten skade på involverte personer med minimal miljøpåvirkning og uten skade på eiendeler. 

Det er iboende farer knyttet til olje- og gassleting og -produksjon, og bare ved hjelp av aktiv risikostyring kan disse farene kontrolleres til et akseptabelt nivå (ALARP-prinsippet). I Mime har vi et robust system for risikostyring til å identifisere, analysere, evaluere, behandle og overvåke risikoer. Systemet brukes i alle prosjektene vi deltar i.

Selskapsledelse

Sunn selskapsledelse er avgjørende for vellykket og sikker drift av selskapet. Dette er beskrevet i Mime Petroleums styringssystem med følgende formål:

- Petroleums styringssystem lover og regelverk
- Beskrivelser av roller og ansvarsområder
- Risikobasert tilnærming og kontinuerlig forbedring av alle våre aktiviteter
- Kvalitetskontroll